yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101 online kopen

Ben je op zoek naar yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101? Bekijk onze boeken selectie en zie direct bij welke webshop je yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101 online kan kopen. Ga je voor een ebook of paperback van yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101. Zoek ook naar accesoires voor yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101. Zo ben je er helemaal klaar voor. Ontdek ook andere producten en koop vandaag nog je yn de boer syn tiid hylke speerstra isbn9033001101 met korting of in de aanbieding. Alles voor veel leesplezier!

Yn de boer syn tiid Hylke Speerstra ISBN9033001101

Yn de boer syn tiid Hylke Speerstra ISBN9033001101;

Vergelijkbare producten zoals Yn de boer syn tiid Hylke Speerstra ISBN9033001101

Yn de boer syn tiid

Vergelijkbare producten zoals Yn de boer syn tiid

It wrede paradys

mei in skipfol hokkelingen op in k kjende oseaan weagen.Oer Hylke Speerstra syn l e boek (yn it Nederl ), DE KOUDE ERFENIS:

Vergelijkbare producten zoals It wrede paradys

De rykdom fan it ferline

, lykas syn heit, boer wurden is, krekt as syn pake en oerpake. Der feroaren yn dy tiid net in protte dingen. Alles stie fêst en gie sa as it;

Vergelijkbare producten zoals De rykdom fan it ferline

De treastfugel

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op de boat nei Amearika;

Vergelijkbare producten zoals De treastfugel

De Kalde Erfenis

PARADYS:'...Ferdjipping en bekroaning fan Speerstra syn eardere ynterviewsuksessen'-Jabik Veenbaas yn Leeuwarder Courant.

Vergelijkbare producten zoals De Kalde Erfenis

Monkeys dilemma

wat moais fan it libben meitsje. Miskien kin dat syn rêding wurde? Eize de Boer (1951) waard berne yn Parregea, groeide op yn Snits en wennet no;

Vergelijkbare producten zoals Monkeys dilemma

Sweltsjes fan Gaast

in ôfgryslik soad skreaun. Yn syn frije tiid docht er yn syn wenplak Gaast ûndersyk nei sweltsjes. Syn buorfrou frege him 'Wêr bliuwe ús sweltsjes;

Vergelijkbare producten zoals Sweltsjes fan Gaast

Sweltsjes fan Gaast

in ôfgryslik soad skreaun. Yn syn frije tiid docht er yn syn wenplak Gaast ûndersyk nei sweltsjes. Syn buorfrou frege him 'Wêr bliuwe ús sweltsjes;

Vergelijkbare producten zoals Sweltsjes fan Gaast

De babybeam

en syn twillingsuske Ferhipke belibje altiten de gekste aventoeren yn de simmerfakânsje. Yn De babybeam gean de twillingen nei it Rysterbosk.Dêr;

Vergelijkbare producten zoals De babybeam

Obe Postma (1868-1963)

de Rysk-HBS te Grins. Om 1900 hinne begjint er te dichtsjen. Syn ûnderwerpen en ynspiraasje fynt er yn it gewoane libben: it boere;

Vergelijkbare producten zoals Obe Postma (1868-1963)

De midden en de beide einen

de aspekten fan syn libben oan mei hertstocht ynbytiden aventoerlike ferhalen. Steven Sterk tekenet ek in byld fan syn tiid. It;

Vergelijkbare producten zoals De midden en de beide einen

De Roekkat / Druk Heruitgave

Dizze bekentenisroman giet oer Heerd Hissema yn syn gymnasiumjierren en is it ferfolch op De oantaasting út 1983. It boek kin dêr goed los;

Vergelijkbare producten zoals De Roekkat / Druk Heruitgave

Dreaun fan ierde dream

Obe Postma, ek yn syn tiid oan de Fryske Akademy.;

Vergelijkbare producten zoals Dreaun fan ierde dream

In Fryske Odyssee 19 - It Jier 1929

It jier 1929 is it njoggentjinde boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan;

Vergelijkbare producten zoals In Fryske Odyssee 19 - It Jier 1929

Eachwiid

lânskip. Yn dit boek binne sa'n 70 wurken fan him opnaam, mei begeliedende teksten fan skriuwer (en omkesizzer) Jack de Boer.;

Vergelijkbare producten zoals Eachwiid

Doarp oan see

Doarp oan see beskriuwt it deistich libben yn Makkum en syn soms nuveraardige ynwenners, yn de tiid foar't de Sudersee de Iselmar waard;

Vergelijkbare producten zoals Doarp oan see

It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen

yn it Frysk. Yn syn tiid op de middelbere skoalle hie er graach wat flottere Fryske boeken lêze wollen foar syn boekelist. Dêrom begûn hy yn;

Vergelijkbare producten zoals It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen

Harm van der Meer fertelt

ferhalen en anekdoates op te skriuwen, dy't yn dizze bondel sammele binne. Yn de wurden fan Hylke Speerstra: 'Optredens mei Harm van der Meer as;

Vergelijkbare producten zoals Harm van der Meer fertelt

Yn 'e wyn

/>Frachtweinsjofeur Gerke de Vries wurdt yn e buert fan Marseille pakt troch de Frânske narkotikabrigade. Yn syn wein is in grutte partij kokaïne ferstoppe;

Vergelijkbare producten zoals Yn 'e wyn

Reboelje yn Kollumerlan

Tjeerdsma jout yn Reboelje yn Kollumerlân yn prachtich geef Frysk in meinimmend byld fan it deistich libben yn de Frânske tiid. Syn eardere;

Vergelijkbare producten zoals Reboelje yn Kollumerlan

Wyt ljocht

Wyt ljocht, in suver en ynderlik ljocht. Wyt op syn helderst, dêr wêrt alles begjint en einich is. Dêrtusken is libben, is tiid. Yn dizze;

Vergelijkbare producten zoals Wyt ljocht

Trochpaden

hat, sjocht de njoggentichjierrige dichter werom op syn tiid.Mei syn markante persoanlikheid en keunstnerskip is Douwe Tamminga;

Vergelijkbare producten zoals Trochpaden

De gewoanste man fan Fryslân

de saak wer sljocht. Ale is de gewoanste man dytst dy mar yntinke kinst: hy is hast mei pinsjoen, yn syn frije tiid mei er graach fiskje en hy;

Vergelijkbare producten zoals De gewoanste man fan Fryslân

Op klompen troch de dessa

en eksekúsjes yn sleept.' Hylke Speerstra heinde harren ferhalen en lei se fêst foar de takomst.;

Vergelijkbare producten zoals Op klompen troch de dessa

It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen

yn it Frysk. Yn syn tiid op de middelbere skoalle hie er graach wat flottere Fryske boeken lêze wollen foar syn boekelist. Dêrom begûn hy yn;

Vergelijkbare producten zoals It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen

Heil om Seil

'De tiid fljocht" sei skipperske jantsje fan Terherne. 'Ja' sei Skipper Arend, 'it giet as in skip dat farrenderweid lading ferliest;

Vergelijkbare producten zoals Heil om Seil

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te laden'